جدول وزنی پروفیل Z

شماره پروفیلضخامت (میلی متر)وزن یک متر طول (کیلوگرم)
Z-16ورق 2.04.852
ورق 2.56.025
ورق 3.07.208
Z-18ورق 2.05.180
ورق 2.56.454
ورق 3.07.722
Z-20ورق 2.05.475
ورق 2.56.805
ورق 3.08.143
ورق 3.59.473
Z-22ورق 2.05.788
ورق 2.57.195
ورق 3.08.612
ورق 3.510.019

جدول وزن و ابعاد پروفیل های درب و پنجره

شماره پروفیلABCDضخامت : 1.0 mmضخامت : 1.5 mmضخامت : 2.0 mm
506382925511.2501.8562.450
507252925511.2501.8562.450
508382925381.2501.8562.450

جدول وزنی پروفیل چهارچوبی

وزن یک متر ضخامت ورق ابعاد (mm)شماره چهار چوبی
(kg.m)(mm)ABCDEF
3.67250851835321586-1
3.832501051825321586-2
4.222501251835321586-7
4.002501051835321586-9

جدول وزنی پروفیل

ردیفابعادضخامت (میلی متر)وزن تقریبی شاخهتعداد هر شاخه در بندیلوزن تقریبی بندیل
ردیفابعادضخامت (میلیمتر)وزن تقریبی شاخهتعداد هر شاخه در بندیلوزن تقریبی بندیل
120×10252001060
225×10261601000
325×15271401029
430×10271441058
520×20271441058
625×25291561445
720×30291651528
830×302111321486
930×30317901494
1050×30215961440
1150×302.5019771442
1250×30323661485
1360×30217881496
1460×30325601512
1535×352131101430
16100×40227551458
17100×402.5033451485
18100×40340401581
1920×402111351520
2030×402131101430
2140×40215991485
2240×402.5019811517
2340×40323641440
2450×40217901530
2560×40219801520
2660×402.5024631493
2760×40328541523
2880×40223631431
2980×402.5029541539
3080×40334421420
3120×502131121456
3250×50219811539
3350×502.5024641517
3450×50328561579
3520×60215961440
3660×60223641454
3760×602.5029491397
3860×60334421420
3970×70227561484
4070×702.5033421386
4170×70340361423
4290×90234361224
4390×902.5043361534
4490×90351301530