قیمت میلگرد مورخ 3 مهر 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA215800-پول پیش
210شاخهA215600
-پول پیش
312شاخهA315350
-پول پیش
414شاخهA315350
-پول پیش
516شاخهA315350
-پول پیش
618شاخهA315350
- پول پیش
720شاخهA315350
- پول پیش
822شاخهA315350
- پول پیش
925شاخهA315350
- پول پیش
1028شاخهA315350
- پول پیش
1132شاخهA315350
-پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA215450-پول پیش
210شاخهA215350-پول پیش
312شاخهA315000-پول پیش
414شاخهA315000-پول پیش
516شاخهA315000-پول پیش
618-22شاخهA315000-پول پیش
728شاخهA315000-پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (انبار میانه)

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA3--پول پیش
212
شاخهA31505015150پول پیش
314
شاخهA31495014950
پول پیش
416
شاخهA31495014950
پول پیش
518
شاخهA31495014950
پول پیش
620
شاخهA31495014950
پول پیش
722
شاخهA314950
14950
پول پیش
825
شاخهA314950
14950
پول پیش
928
شاخهA3-
-
پول پیش
1032
شاخهA3-
-
پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21465014650پول پیش
212شاخهA314650
14650
پول پیش
314شاخهA314550
14550
پول پیش
416شاخهA314550
14550
پول پیش
518شاخهA314550
14550
پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()