قیمت میلگرد مورخ 3 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--
پول پیش
316شاخهA3-
-
پول پیش
418شاخهA3--پول پیش
520شاخهA3--پول پیش
622شاخهA3-
-
پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA3--
پول پیش
932شاخهA3-
-
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410و8کلافA2وA31640016300پول پیش
58و11کلافA11740017300پول پیش
612.5-14کلافA11740017300پول پیش
7
12-14کلافA31640016300پول پیش
816.5کلافA11740017300پول پیش
9
8
شاخهA21570015600پول پیش
108شاخهA3-16200پول پیش
1110شاخهA21570015600پول پیش
1212شاخهA21560015500پول پیش
1310شاخهA3-16200پول پیش
1412شاخهA3-16000پول پیش
1514شاخهA31560015500پول پیش
1616شاخهA315600-پول پیش
1718شاخهA315500
15400پول پیش
1820شاخهA31550015400پول پیش
1922شاخهA31550015400
پول پیش
2025شاخهA315500-پول پیش
2128شاخهA31550015400پول پیش
2232شاخهA31550015400پول پیش
2336شاخهA31560015500پول پیش
2440شاخهA31560015500پول پیش
25
10
شاخهA41680016700پول پیش
26
12
شاخهA416600
16500پول پیش
27
14-36
شاخهA416400
16300پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31655016500پول پیش
212شاخهA31600015950پول پیش
314شاخهA31545015400پول پیش
416 شاخهA315450
15400پول پیش
518شاخهA315450
15400
پول پیش
620شاخهA315450
15400
پول پیش
722شاخهA315450
15400پول پیش
825-28شاخهA315450
15400
پول پیش
928شاخهA315400
15400
پول پیش
1032شاخهA31600015950پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()