قیمت میلگرد مورخ 4 مهر 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215600
15550پول پیش
210شاخهA215500
15450
پول پیش
312شاخهA315200
15150
پول پیش
414-18شاخهA315200
15150
پول پیش
520-25شاخهA315200
15150
پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21530015200پول پیش
210شاخهA21490014850پول پیش
312 شاخهA21480014750پول پیش
4
14
شاخهA21480014700پول پیش
5
16شاخهA31480014700پول پیش
6
18شاخهA3--پول پیش
7
20
شاخهA31475014650پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--
پول پیش
414 شاخهA3--
پول پیش
516شاخهA3--
پول پیش
618شاخهA3-
-
پول پیش
720شاخهA3--
پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31585016050پول پیش
212شاخهA315850-
پول پیش
314شاخهA31505015000پول پیش
416-18شاخهA31505015000پول پیش
520-22شاخهA31505015000پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()