قیمت میلگرد مورخ 5 مهر 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215650
15600پول پیش
210شاخهA215550
15500
پول پیش
312شاخهA315250
15200
پول پیش
414-18شاخهA315250
15200
پول پیش
520-25شاخهA315250
15200
پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21540015300پول پیش
210شاخهA21500014900پول پیش
312 شاخهA21485014800پول پیش
4
14
شاخهA21485014800پول پیش
5
16شاخهA31485014800پول پیش
6
18شاخهA314800-پول پیش
7
20
شاخهA31480014750پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA315050-پول پیش
312شاخهA315050-
پول پیش
414 شاخهA314750-
پول پیش
516شاخهA314750
-
پول پیش
618شاخهA314750
-
پول پیش
720شاخهA314750-
پول پیش
822-28شاخهA314750
-پول پیش
932شاخهA314950 -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31585015850پول پیش
212شاخهA31585015850پول پیش
314شاخهA3-15050پول پیش
416-18شاخهA31515015050پول پیش
520-22شاخهA31515015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()