قیمت میلگرد مورخ 5 مهر 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015450پول پیش
210شاخهA215350
15300پول پیش
312شاخهA315000
14950پول پیش
414شاخهA315000
14950پول پیش
516 شاخهA315000
14950
پول پیش
618 شاخهA315000
14950پول پیش
720-32شاخهA315000
14950پول پیش

میلگرد آذرفولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015450پول پیش
210شاخهA21535015300پول پیش
312شاخهA31500014950پول پیش
414شاخهA31500014950پول پیش
516-18شاخهA31500014950پول پیش
6
22
شاخهA315000
14950
پول پیش
725-32شاخهA31500014950پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31480014800پول پیش
316شاخهA31480014700پول پیش
418 شاخهA314800
14700پول پیش
520شاخهA314800
14700پول پیش
622شاخهA314800
14700
پول پیش
725شاخهA31480014700پول پیش

میلگرد آذر چیلک تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA3--پول پیش
214شاخهA31475014750پول پیش
316شاخهA31475014750پول پیش
418 شاخهA314750
14750پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21565015500پول پیش
210شاخهA21555015400پول پیش
312شاخهA31520015050پول پیش
414شاخهA31520015050پول پیش
516 شاخهA31520015050پول پیش
618 شاخهA31520015050پول پیش
720شاخهA31520015050پول پیش
822شاخهA31520015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()