قیمت میلگرد مورخ 5 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2-16200پول پیش
214شاخهA3-
16100
پول پیش
316شاخهA3-16100پول پیش
418شاخهA3-
15900پول پیش
520شاخهA3-
15900پول پیش
622شاخهA3-15800پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA3-15700
پول پیش
932شاخهA3-
15700پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA31640016300پول پیش
410کلافA21640016300پول پیش
58و11کلافA11740017400پول پیش
612.5-14کلافA11740017400پول پیش
7
12-14کلافA31640016300پول پیش
816.5کلافA11740017400پول پیش
9
8
شاخهA21580015700پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA21560015600پول پیش
1212شاخهA21560015500پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA31570015600پول پیش
1616شاخهA31570015600پول پیش
1718شاخهA315600
15500پول پیش
1820شاخهA31560015500پول پیش
1922شاخهA31560015500
پول پیش
2025شاخهA31560015500پول پیش
2128شاخهA31560015500پول پیش
2232شاخهA31560015500پول پیش
2336شاخهA31560015500پول پیش
2440شاخهA31560015500پول پیش
25
10
شاخهA41680016800پول پیش
26
12
شاخهA416600
16600پول پیش
27
14-36
شاخهA416400
164
00
پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3-16550پول پیش
212شاخهA3-16000پول پیش
314شاخهA3-15450پول پیش
416 شاخهA3-
15450پول پیش
518شاخهA3-
15450
پول پیش
620شاخهA3-
15450
پول پیش
722شاخهA3-
15450پول پیش
825-28شاخهA3-
15450
پول پیش
928شاخهA3-
15400
پول پیش
1032شاخهA3-16000پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()