قیمت میلگرد مورخ 6 مهر 1395

میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21542015300پول پیش
210شاخهA21472014600پول پیش
312شاخهA31472014600پول پیش
414شاخهA31472-پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215420
15300
پول پیش
210شاخهA21472014600پول پیش
312شاخهA314720-
پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21470014600پول پیش
212شاخهA31470014600پول پیش
314-25شاخهA31490014750پول پیش
414-18شاخه
نرمالA31200011600پول پیش
520شاخهنرمالA31300012600پول پیش

22
شاخه
نرمالA3-13100پول پیش
میلگرد شمس سپهر
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21490014900پول پیش
214شاخهA214900
14900پول پیش
312شاخهA315100
15100پول پیش
414شاخهA315000
15000پول پیش
516شاخهA314900
14900پول پیش
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21540015400پول پیش
210شاخهA214950
14950پول پیش
312شاخهA214950
14950پول پیش
414شاخهA21485014850پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()