قیمت میلگرد مورخ 6 مهر 1395

میلگرد هیربد

ردیف
سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
8
شاخه
A2
17700
16900
پول پیش
2
12
شاخه
A3
16400
15600پول پیش
3
14شاخهA31570014900پول پیش
4
16شاخهA31570014900
پول پیش
5
18شاخهA315700
14900
پول پیش
6
20
شاخهA31570014900پول پیش
7
22
شاخهA31570014900پول پیش
8
25شاخهA31570014900پول پیش
9
25شاخهA41680016000پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016250پول پیش
210شاخهA215850
15850پول پیش
312شاخهA315600
15600پول پیش
414شاخهA315250
15250پول پیش
516شاخهA315250
15250پول پیش
618-25شاخهA315250
15250پول پیش
732شاخهA315550
15550پول پیش
8
20
شاخهA415850
15850پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21500014850پول پیش
216شاخهA31500014850
پول پیش
318شاخهA31500014850پول پیش
420
شاخهA31500014850پول پیش
522
 شاخه A31500014850پول پیش
625 شاخه A31500014850پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21520015150پول پیش
212شاخهA2-
-پول پیش
318شاخهA31510014900پول پیش
420شاخهA31510014900
پول پیش
525-28شاخهA315100
14900پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()