قیمت میلگرد مورخ 6 مهر 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215800
15650پول پیش
210شاخهA215700
15550
پول پیش
312شاخهA315400
15250
پول پیش
414-18شاخهA315400
15250
پول پیش
520-25شاخهA315400
15250
پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21555015400پول پیش
210شاخهA21515015000پول پیش
312 شاخهA21510014850پول پیش
4
14
شاخهA21505014850پول پیش
5
16شاخهA31505014850پول پیش
6
18شاخهA31495014800پول پیش
7
20
شاخهA31495014800پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31525015050پول پیش
312شاخهA31525015050پول پیش
414 شاخهA31490014750پول پیش
516شاخهA314900
14750پول پیش
618شاخهA314900
14750پول پیش
720شاخهA31490014750پول پیش
822-28شاخهA314900
14750پول پیش
932شاخهA315150 14950پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31630015850پول پیش
212شاخهA31630015850پول پیش
314شاخهA315300-پول پیش
416-18شاخهA31530015150پول پیش
520-22شاخهA31530015150پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()