قیمت میلگرد مورخ 6 مهر 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21570015500پول پیش
210شاخهA215550
15350پول پیش
312شاخهA315200
15000پول پیش
414شاخهA315200
15000پول پیش
516 شاخهA315200
15000
پول پیش
618 شاخهA315200
15000پول پیش
720-32شاخهA315200
15000پول پیش

میلگرد آذرفولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21575015500پول پیش
210شاخهA21560015350پول پیش
312شاخهA31525015000پول پیش
414شاخهA31525015000پول پیش
516-18شاخهA31525015000پول پیش
6
20-22
شاخهA315250
15000
پول پیش
725-32شاخهA31525015000پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3-14800پول پیش
316شاخهA3-14800پول پیش
418 شاخهA3-14800پول پیش
520شاخهA3-14800پول پیش
622شاخهA3-14800
پول پیش
725شاخهA3-14800پول پیش

میلگرد آذر چیلک تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA3--پول پیش
214شاخهA31490014750پول پیش
316شاخهA31490014750پول پیش
418 شاخهA314900
14750پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21580015650پول پیش
210شاخهA21570015550پول پیش
312شاخهA31535015200پول پیش
414شاخهA31535015200پول پیش
516 شاخهA31535015200پول پیش
618 شاخهA31535015200پول پیش
720شاخهA31535015200پول پیش
822شاخهA31535015200پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()