قیمت میلگرد مورخ 6 مهر 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015800پول پیش
210شاخهA215600
15600
پول پیش
312شاخهA315350
15350
پول پیش
414شاخهA315350
15350
پول پیش
516شاخهA315350
15350پول پیش
618شاخهA315350
15350
 پول پیش
720شاخهA315350
15350
 پول پیش
822شاخهA315350
15350
 پول پیش
925شاخهA315350
15350
 پول پیش
1028شاخهA315350
15350
 پول پیش
1132شاخهA315350
15350پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015700پول پیش
210شاخهA21565015550
پول پیش
312شاخهA31530015200
پول پیش
414شاخهA31530015200
پول پیش
516شاخهA31530015200
پول پیش
618-22شاخهA31530015200
پول پیش
728شاخهA31530015200
پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA31575015750پول پیش
212
شاخهA31515015150پول پیش
314
شاخهA31515015050
پول پیش
416
شاخهA31515015050
پول پیش
518
شاخهA31515015050
پول پیش
620
شاخهA31515015050
پول پیش
722
شاخهA315150
15050
پول پیش
825
شاخهA315150
15050
پول پیش
928
شاخهA315150-
پول پیش
1032
شاخهA315150-
پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21475014650پول پیش
212شاخهA314850
14650
پول پیش
314شاخهA314700
14550
پول پیش
416شاخهA314700
14550
پول پیش
518شاخهA314700
14550
پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()