قیمت میلگرد مورخ 6 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2-16200پول پیش
214شاخهA31625016100
پول پیش
316شاخهA31630016100پول پیش
418شاخهA31615015900پول پیش
520شاخهA31585015900پول پیش
622شاخهA31575015800پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA31575015700
پول پیش
932شاخهA31565015700پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA31640016400پول پیش
410کلافA21640016400پول پیش
58و11کلافA11740017400پول پیش
612.5-14کلافA11740017400پول پیش
7
12-14کلافA31640016400پول پیش
816.5کلافA11740017400پول پیش
9
8
شاخهA21580015800پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA21560015600پول پیش
1212شاخهA21560015600پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA31570015700پول پیش
1616شاخهA31570015700پول پیش
1718شاخهA315600
15600پول پیش
1820شاخهA31560015600پول پیش
1922شاخهA31560015600
پول پیش
2025شاخهA31560015600پول پیش
2128شاخهA31560015600پول پیش
2232شاخهA31560015600پول پیش
2336شاخهA31560015600پول پیش
2440شاخهA31560015600پول پیش
25
10
شاخهA41680016800پول پیش
26
12
شاخهA416600
16600پول پیش
27
14-36
شاخهA41640016400پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31665016550پول پیش
212شاخهA31610016000پول پیش
314شاخهA31555015450پول پیش
416 شاخهA31555015450پول پیش
518شاخهA31555015450
پول پیش
620شاخهA31555015450
پول پیش
722شاخهA31555015450پول پیش
825-28شاخهA31555015450
پول پیش
928شاخهA31555015400
پول پیش
1032شاخهA31610016000پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()