قیمت میلگرد مورخ 7 مهر 1395

میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21542015420پول پیش
210شاخهA21472014720پول پیش
312شاخهA31472014720پول پیش
414شاخهA31472014720پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215520
15420
پول پیش
210شاخهA21482014720پول پیش
312شاخهA31482014720پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21480014700پول پیش
212شاخهA31480014700پول پیش
314-25شاخهA31500014900پول پیش
414-18شاخه
نرمالA31220012000پول پیش
520شاخهنرمالA31320013000پول پیش

22
شاخه
نرمالA3--پول پیش
میلگرد شمس سپهر
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21510014900پول پیش
214شاخهA215100
14900پول پیش
312شاخهA315300
15100پول پیش
414شاخهA315200
15000پول پیش
516شاخهA315100
14900پول پیش
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015400پول پیش
210شاخهA215100
14950پول پیش
312شاخهA215100
14950پول پیش
414شاخهA21510014850پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()