قیمت میلگرد مورخ 7 مهر 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215700
15800پول پیش
210شاخهA215600
15700
پول پیش
312شاخهA315300
15400
پول پیش
414-18شاخهA315300
15400
پول پیش
520-25شاخهA315300
15400
پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015550پول پیش
210شاخهA21505015150پول پیش
312 شاخهA21490015100پول پیش
4
14
شاخهA21485015050پول پیش
5
16شاخهA31485015050پول پیش
6
18شاخهA31485014950پول پیش
7
20
شاخهA31485014950پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31525015250پول پیش
312شاخهA31525015250پول پیش
414 شاخهA31490014900پول پیش
516شاخهA314900
14900پول پیش
618شاخهA314900
14900پول پیش
720شاخهA31490014900پول پیش
822-28شاخهA314900
14900پول پیش
932شاخهA315150 15150پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016300پول پیش
212شاخهA31605016300پول پیش
314شاخهA315300-15300پول پیش
416-18شاخهA31530015300پول پیش
520-22شاخهA31530015300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()