قیمت میلگرد مورخ 7 مهر 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21580015700پول پیش
210شاخهA215650
15550پول پیش
312شاخهA315300
15200پول پیش
414شاخهA315300
15200پول پیش
516 شاخهA315300
15200
پول پیش
618 شاخهA315300
15200پول پیش
720-32شاخهA315300
15200پول پیش

میلگرد آذرفولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21575015750پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA31525015250پول پیش
414شاخهA31525015250پول پیش
516-18شاخهA31525015250پول پیش
6
20-22
شاخهA315250
15250
پول پیش
725-32شاخهA31525015250پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31500014800پول پیش
316شاخهA315000
14800پول پیش
418 شاخهA315000
14800پول پیش
520شاخهA315000
14800پول پیش
622شاخهA315000
14800
پول پیش
725شاخهA315000
14800پول پیش

میلگرد آذر چیلک تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA3--پول پیش
214شاخهA31500014900پول پیش
316شاخهA31500014900پول پیش
418 شاخهA315000
14900پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21580015800پول پیش
210شاخهA21570015700پول پیش
312شاخهA31535015350پول پیش
414شاخهA31535015350پول پیش
516 شاخهA31535015350پول پیش
618 شاخهA31535015350پول پیش
720شاخهA31535015350پول پیش
822شاخهA31535015350پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()