قیمت میلگرد مورخ 7 مهر 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015800پول پیش
210شاخهA215600
15600
پول پیش
312شاخهA315350
15350
پول پیش
414شاخهA315350
15350
پول پیش
516شاخهA315350
15350پول پیش
618شاخهA315350
15350
 پول پیش
720شاخهA315350
15350
 پول پیش
822شاخهA315350
15350
 پول پیش
925شاخهA315350
15350
 پول پیش
1028شاخهA315350
15350
 پول پیش
1132شاخهA315350
15350پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015800پول پیش
210شاخهA21575015650
پول پیش
312شاخهA31530015300
پول پیش
414شاخهA31530015300
پول پیش
516شاخهA31530015300
پول پیش
618-22شاخهA31530015300
پول پیش
728شاخهA31530015300
پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA3-15750پول پیش
212
شاخهA31515015150پول پیش
314
شاخهA31510015150
پول پیش
416
شاخهA31510015150
پول پیش
518
شاخهA31510015150
پول پیش
620
شاخهA31510015150
پول پیش
722
شاخهA315100
15150
پول پیش
825
شاخهA315100
15150
پول پیش
928
شاخهA31510015150پول پیش
1032
شاخهA31510015150
پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2-14750پول پیش
212شاخهA3-
14850
پول پیش
314شاخهA3-
14700
پول پیش
416شاخهA3-
14700
پول پیش
518شاخهA3-
14700
پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()