قیمت میلگرد مورخ 7 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31615016250
پول پیش
316شاخهA31640016300پول پیش
418شاخهA31620016150پول پیش
520شاخهA31580015850پول پیش
622شاخهA31565015750پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA31565015750
پول پیش
932شاخهA31565015650پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA31650016500پول پیش
410کلافA2-16500پول پیش
58و11کلافA11750017500پول پیش
612.5-14کلافA11750017500پول پیش
7
12-14کلافA31650016500پول پیش
816.5کلافA11750017500پول پیش
9
8
شاخهA21590015900پول پیش
108شاخهA31650016500پول پیش
1110شاخهA21570015700پول پیش
1212شاخهA21570015700پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA3-15700پول پیش
1616شاخهA3-15700پول پیش
1718شاخهA315700
15700پول پیش
1820شاخهA3-15700پول پیش
1922شاخهA31570015700
پول پیش
2025شاخهA3-15700پول پیش
2128شاخهA3-15700پول پیش
2232شاخهA3-15700پول پیش
2336شاخهA31570015700پول پیش
2440شاخهA31570015700پول پیش
25
10
شاخهA41690016900پول پیش
26
12
شاخهA416700
16700پول پیش
27
14-36
شاخهA41650016500پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31665016550پول پیش
212شاخهA31610016100پول پیش
314شاخهA31555015550پول پیش
416 شاخهA31555015550پول پیش
518شاخهA31555015550
پول پیش
620شاخهA31555015550
پول پیش
722شاخهA31555015550پول پیش
825-28شاخهA31555015550
پول پیش
928شاخهA31555015550
پول پیش
1032شاخهA31610016100پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()