قیمت میلگرد مورخ 10 مهر 1395

میلگرد هیربد

ردیف
سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
8
شاخه
A2
17300-
پول پیش
2
12
شاخه
A3
16000-پول پیش
3
14شاخهA315300-پول پیش
4
16شاخهA315300-
پول پیش
5
18شاخهA315300-
پول پیش
6
20
شاخهA315300-پول پیش
7
22
شاخهA315300-پول پیش
8
25شاخهA315300-پول پیش
9
25شاخهA416400-پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016250پول پیش
210شاخهA215850
15850پول پیش
312شاخهA315600
15600پول پیش
414شاخهA315250
15250پول پیش
516شاخهA315250
15250پول پیش
618-25شاخهA315250
15250پول پیش
732شاخهA315700
15550پول پیش
8
20
شاخهA415850
15850پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21495014950پول پیش
216شاخهA31495014950
پول پیش
318شاخهA31495014950پول پیش
420
شاخهA31495014950پول پیش
522
 شاخه A31495014950پول پیش
625 شاخه A31495014950پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA215100-پول پیش
212شاخهA215100-پول پیش
318شاخهA314950-پول پیش
420شاخهA314950-
پول پیش
525-28شاخهA314950
-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()