قیمت میلگرد مورخ 10 مهر 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215550
15600پول پیش
210شاخهA215450
15500
پول پیش
312شاخهA315150
15200
پول پیش
414-18شاخهA315150
15200
پول پیش
520-25شاخهA315150
15200
پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21530015450پول پیش
210شاخهA21490015050پول پیش
312 شاخهA21475014900پول پیش
4
14
شاخهA21470014850پول پیش
5
16شاخهA31470014850پول پیش
6
18شاخهA31470014850پول پیش
7
20
شاخهA31470014850پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31515015250پول پیش
312شاخهA31515015250پول پیش
414 شاخهA31480014900پول پیش
516شاخهA31480014900پول پیش
618شاخهA314800
14900پول پیش
720شاخهA314800
14900پول پیش
822-28شاخهA314800
14900پول پیش
932شاخهA315050 15150پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016250پول پیش
212شاخهA31590016050پول پیش
314شاخهA31520015300پول پیش
416-18شاخهA31520015300پول پیش
520-22شاخهA31520015300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()