قیمت میلگرد مورخ 10 مهر 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015800پول پیش
210شاخهA215600
15600
پول پیش
312شاخهA315350
15350
پول پیش
414شاخهA315350
15350
پول پیش
516شاخهA315350
15350پول پیش
618شاخهA315350
15350
 پول پیش
720شاخهA315350
15350
 پول پیش
822شاخهA315350
15350
 پول پیش
925شاخهA315350
15350
 پول پیش
1028شاخهA315350
15350
 پول پیش
1132شاخهA315350
15350پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21570015850پول پیش
210شاخهA21555015750
پول پیش
312شاخهA31515015300
پول پیش
414شاخهA31515015300
پول پیش
516شاخهA31515015300
پول پیش
618-22شاخهA31515015300
پول پیش
728شاخهA31515015300
پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA315700-پول پیش
212
شاخهA31505015150پول پیش
314
شاخهA31505015100
پول پیش
416
شاخهA31505015100
پول پیش
518
شاخهA31505015100
پول پیش
620
شاخهA31505015100
پول پیش
722
شاخهA315050
15100
پول پیش
825
شاخهA315050
15100
پول پیش
928
شاخهA31505015100پول پیش
1032
شاخهA31505015100
پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21475014750پول پیش
212شاخهA314850
14850
پول پیش
314شاخهA314700
14700
پول پیش
416شاخهA314700
14700
پول پیش
518شاخهA314700
14700
پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()