قیمت میلگرد مورخ 10 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA31600016150پول پیش
214شاخهA316150-
پول پیش
316شاخهA316000
16200پول پیش
418شاخهA315650
15750پول پیش
520شاخهA316000
-پول پیش
622شاخهA315600
15650پول پیش
725شاخهA316000
-
پول پیش
828شاخهA315550
15650
پول پیش
932شاخهA31555015650پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA316500-پول پیش
410کلافA2--پول پیش
58و11کلافA117500-پول پیش
612.5-14کلافA117500-پول پیش
7
12-14کلافA316500-پول پیش
816.5کلافA117500-پول پیش
9
8
شاخهA215900-پول پیش
108شاخهA316500-پول پیش
1110شاخهA215700-پول پیش
1212شاخهA215700-پول پیش
1310شاخهA316500-پول پیش
1412شاخهA316300
-پول پیش
1514شاخهA316000
-پول پیش
1616شاخهA3--پول پیش
1718شاخهA315800
-پول پیش
1820شاخهA316000-پول پیش
1922شاخهA315800-
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA315800-پول پیش
2232شاخهA315800
-پول پیش
2336شاخهA315800-پول پیش
2440شاخهA315800-پول پیش
25
10
شاخهA417000-پول پیش
26
12
شاخهA416800
-پول پیش
27
14-36
شاخهA416600-پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA316800-پول پیش
212شاخهA316250-پول پیش
314شاخهA315700-پول پیش
416 شاخهA315700-پول پیش
518شاخهA315700-
پول پیش
620شاخهA315700-
پول پیش
722شاخهA315700-پول پیش
825شاخهA315700-
پول پیش
928شاخهA315700-
پول پیش
1032شاخهA316250-پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()