قیمت میلگرد مورخ 11 مهر 1395

میلگر

د هیربد

ردیف
سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
8
شاخه
A2
1700017300پول پیش
2
12
شاخه
A3
1570016000پول پیش
3
14شاخهA31500015300پول پیش
4
16شاخهA31500015300پول پیش
5
18شاخهA31500015300پول پیش
6
20
شاخهA31500015300پول پیش
7
22
شاخهA31500015300پول پیش
8
25شاخهA31500015300پول پیش
9
25شاخهA41610016400پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016250پول پیش
210شاخهA215850
15850پول پیش
312شاخهA315600
15600پول پیش
414شاخهA315250
15250پول پیش
516شاخهA315250
15250پول پیش
618-25شاخهA315250
15250پول پیش
732شاخهA315700
15550پول پیش
8
20
شاخهA415850
15850پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA2-14950پول پیش
216شاخهA31495014950
پول پیش
318شاخهA3-14950پول پیش
420
شاخهA31495014950پول پیش
522
 شاخه A3-14950پول پیش
625 شاخه A3-14950پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21510015100پول پیش
212شاخهA21510015100پول پیش
318شاخهA31495014950پول پیش
420شاخهA31495014950
پول پیش
525-28شاخهA314950
14950پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()