قیمت میلگرد مورخ 11 مهر 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215550
15550پول پیش
210شاخهA215450
15450
پول پیش
312شاخهA315150
15150
پول پیش
414-18شاخهA315150
15150
پول پیش
520-25شاخهA315150
15150
پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21530015300پول پیش
210شاخهA21490014900پول پیش
312 شاخهA21475014750پول پیش
4
14
شاخهA21470014700پول پیش
5
16شاخهA31470014700پول پیش
6
18شاخهA31470014700پول پیش
7
20
شاخهA31470014700پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31515015150پول پیش
312شاخهA31515015150پول پیش
414 شاخهA31480014800پول پیش
516شاخهA31480014800پول پیش
618شاخهA314800
14800پول پیش
720شاخهA314800
14800پول پیش
822-28شاخهA314800
14800پول پیش
932شاخهA315050 15050پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31595016050پول پیش
212شاخهA31575015900پول پیش
314شاخهA31515015200پول پیش
416-18شاخهA31515015200پول پیش
520-22شاخهA31515015200پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()