قیمت میلگرد مورخ 11 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA3-16000پول پیش
214شاخهA3-16150پول پیش
316شاخهA3-
16000پول پیش
418شاخهA3-
15650پول پیش
520شاخهA3-
16000
پول پیش
622شاخهA3-
15600پول پیش
725شاخهA3-
16000
پول پیش
828شاخهA3-
15550
پول پیش
932شاخهA3-15550پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA117900-پول پیش
28کلافA2وA31650016500پول پیش
410کلافA216500-پول پیش
58و11کلافA11750017500پول پیش
612.5-14کلافA11750017500پول پیش
7
12-14کلافA31650016500پول پیش
816.5کلافA11750017500پول پیش
9
8
شاخهA21590015900پول پیش
108شاخهA31650016500پول پیش
1110شاخهA21550015700پول پیش
1212شاخهA21570015700
پول پیش
1310شاخهA31650016500
پول پیش
1412شاخهA316300
16300
پول پیش
1514شاخهA316000
16000
پول پیش
1616شاخهA3--
پول پیش
1718شاخهA315800
15800
پول پیش
1820شاخهA31600016000
پول پیش
1922شاخهA31580015800
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA3-15800
پول پیش
2232شاخهA3-
15800
پول پیش
2336شاخهA31580015800
پول پیش
2440شاخهA31580015800
پول پیش
25
10
شاخهA41700017000
پول پیش
26
12
شاخهA416800
16800
پول پیش
27
14-36
شاخهA41660016600
پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31680016800
پول پیش
212شاخهA31625016250
پول پیش
314شاخهA31570015700
پول پیش
416 شاخهA31570015700
پول پیش
518شاخهA31570015700
پول پیش
620شاخهA31570015700
پول پیش
722شاخهA31570015700
پول پیش
825شاخهA31570015700
پول پیش
928شاخهA31570015700
پول پیش
1032شاخهA31625016250
پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()