قیمت میلگرد مورخ 20 خرداد 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 16050 16450پول پیش
210شاخهA2 15950 16250پول پیش
312شاخهA3 15450 15650پول پیش
414شاخهA3 15450 15650پول پیش
516 شاخهA3 15450 15650پول پیش
618 شاخهA3 15450 15650پول پیش
720شاخهA3 15450 15650پول پیش
822شاخهA3 15450 15650پول پیش
925شاخهA3 15450 15650پول پیش
1028شاخهA3 15450 15650پول پیش
1132شاخهA3 15450 15650پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31485014950پول پیش
418 شاخهA31485014950پول پیش
520شاخهA3--پول پیش
622شاخهA3--پول پیش
725شاخهA31485014950پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA11760017600پول پیش
26.5کلافA11760017600پول پیش
38کلافA11770017700پول پیش
48کلافA3-A21690016900پول پیش
510کلافA11770017700پول پیش
612کلافA31690016900پول پیش
714کلافA11770017700پول پیش
814کلافA31690016900پول پیش
916.5کلافA11770017700پول پیش
108شاخهA31680016800پول پیش
1110شاخهA21560015600پول پیش
1210شاخهA31680016800پول پیش
1312شاخهA3--پول پیش
1414شاخهA31580015800پول پیش
1516شاخهA3--پول پیش
1618شاخهA31530015300پول پیش
1720شاخهA3--پول پیش
1822شاخهA31530015300پول پیش
1925شاخهA31530015300پول پیش
2028شاخهA31530015300پول پیش
2132شاخهA31530015300پول پیش
2236شاخهA31600016000پول پیش
2340شاخهA31600016000پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA31495014950پول پیش
518شاخهA314950-پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA31495014950پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA21530015300پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA21680016800پول پیش
48کلافA31680016800پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA31615016150پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31525015250پول پیش
1320 شاخهA31525015250پول پیش
1422شاخهA31525015250پول پیش
1525شاخهA31525015250پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA31525015250پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()