قیمت بروز میلگرد مورخ 26 خرداد 95

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 15850 15850پول پیش
210شاخهA2 15650 15650پول پیش
312شاخهA3 15200 15200پول پیش
414شاخهA3 15200 15200پول پیش
516 شاخهA3 15200 15200پول پیش
618 شاخهA3 15200 15200پول پیش
720شاخهA3 15200 15200پول پیش
822شاخهA3 15200 15200پول پیش
925شاخهA3 15200 15200پول پیش
1028شاخهA3 15200 15200پول پیش
1132شاخهA3 15200 15200پول پیش

 میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 16250 16250پول پیش
210شاخهA2 16050 16050پول پیش
312شاخهA3 15550 15550پول پیش
414شاخهA3 1555015550
پول پیش
516 شاخهA3 15550 15550پول پیش
618 شاخهA3 15550 15550پول پیش
720شاخهA3 15550 15550پول پیش
822شاخهA3 15550 15550پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31505015050پول پیش
418 شاخهA31505015050پول پیش
520شاخهA31505015050پول پیش
622شاخهA31505015050پول پیش
725شاخهA31505015050پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA11780017800پول پیش
26.5کلافA11760017600پول پیش
38کلافA1-17700پول پیش
48کلافA3-A21690016900پول پیش
510کلافA11770017700پول پیش
612کلافA3-16900پول پیش
714کلافA11770017700پول پیش
814کلافA31690016900پول پیش
916.5کلافA11770017700پول پیش
108شاخهA31680016800پول پیش
1110شاخهA21580015800پول پیش
1210شاخهA31680016800پول پیش
1312شاخهA3--پول پیش
1414شاخهA31580015800پول پیش
1516شاخهA31540015400پول پیش
1618شاخهA31530015300پول پیش
1720شاخهA31540015400پول پیش
1822شاخهA31530015300پول پیش
1925شاخهA31530015300پول پیش
2028شاخهA31530015300پول پیش
2132شاخهA31530015300پول پیش
2236شاخهA31600016000پول پیش
2340شاخهA31600016000پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA3--پول پیش
1014شاخهA31565015650پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31515015150پول پیش
1320 شاخهA3--پول پیش
1422شاخهA31515015150پول پیش
1525شاخهA31520015200پول پیش
1628شاخهA31515015150پول پیش
1732شاخهA31515015150پول پیش
1836شاخهA31630016300پول پیش
1940شاخهA31630016300 پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()