قیمت میلگرد مورخ 29 خرداد 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 15850 15850پول پیش
210شاخهA2 15650 15650پول پیش
312شاخهA3 15300 15200پول پیش
414شاخهA3 15300 15200پول پیش
516 شاخهA3 15300 15200پول پیش
618 شاخهA3 15300 15200پول پیش
720شاخهA3 15300 15200پول پیش
822شاخهA3 15300 15200پول پیش
925شاخهA3 15300 15200پول پیش
1028شاخهA3 15300 15200پول پیش
1132شاخهA3 15300 15200پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216100-پول پیش
210شاخهA215900 -پول پیش
312 شاخهA315550 -پول پیش
414شاخهA315550 -پول پیش
516شاخهA315550 -پول پیش
618شاخهA315550 - پول پیش
720شاخهA315550 - پول پیش
822شاخهA315550- پول پیش
925شاخهA315550 - پول پیش
1028شاخهA315550- پول پیش
1132شاخهA315550-پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA11750017800پول پیش
26.5کلافA11740017600پول پیش
38کلافA1-17700پول پیش
48کلافA31670016900پول پیش
510کلافA11770017700پول پیش
610کلافA3-A216700-پول پیش
714کلافA11770017700پول پیش
814کلافA31690016900پول پیش
916.5کلافA11770017700پول پیش
108شاخهA31680016800پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1210شاخهA31680016800پول پیش
1312شاخهA316200-پول پیش
1414شاخهA3-15800پول پیش
1516شاخهA31540015400پول پیش
1618شاخهA31530015300پول پیش
1720شاخهA31540015400پول پیش
1822شاخهA31530015300پول پیش
1925شاخهA3-15300پول پیش
2028شاخهA31530015300پول پیش
2132شاخهA31530015300پول پیش
2236شاخهA31600016000پول پیش
2340شاخهA31600016000پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()