قیمت میلگرد مورخ 30 خرداد 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 15850 15850پول پیش
210شاخهA2 15650 15650پول پیش
312شاخهA3 15300 15200پول پیش
414شاخهA3 15300 15200پول پیش
516 شاخهA3 15300 15200پول پیش
618 شاخهA3 15300 15200پول پیش
720شاخهA3 15300 15200پول پیش
822شاخهA3 15300 15200پول پیش
925شاخهA3 15300 15200پول پیش
1028شاخهA3 15300 15200پول پیش
1132شاخهA3 15300 15200پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA31500015000پول پیش
518شاخهA31500015000پول پیش
620شاخهA31500015000پول پیش
722شاخهA31500015000پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21625016100پول پیش
210شاخهA21605015900پول پیش
312 شاخهA31560015550پول پیش
414شاخهA31560015550پول پیش
516شاخهA315600 15550پول پیش
618شاخهA31560015550 پول پیش
720شاخهA31560015550 پول پیش
822شاخهA31560015550 پول پیش
925شاخهA31560015550 پول پیش
1028شاخهA31560015550 پول پیش
1132شاخهA31560015550پول پیش

میلگرد آذر امین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2- -پول پیش
210شاخهA2- -پول پیش
312شاخهA3- -پول پیش
414شاخهA3- -پول پیش
516-25شاخهA315200 15200پول پیش
628-32شاخهA315200 15200پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA11750017800پول پیش
26.5کلافA11740017600پول پیش
38کلافA216700-پول پیش
48کلافA31670016700پول پیش
510کلافA11770017700پول پیش
610کلافA3-A21670016700پول پیش
714کلافA11770017700پول پیش
814کلافA31670016900پول پیش
916.5کلافA11770017700پول پیش
108شاخهA31680016800پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1210شاخهA31680016800پول پیش
1312شاخهA31620016200پول پیش
1414شاخهA3--پول پیش
1516شاخهA31540015400پول پیش
1618شاخهA31530015300پول پیش
1720شاخهA31540015400پول پیش
1822شاخهA31530015300پول پیش
1925شاخهA315300-پول پیش
2028شاخهA31530015300پول پیش
2132شاخهA31530015300پول پیش
2236شاخهA31600016000پول پیش
2340شاخهA31600016000پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()