قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس مورخ 20 تیر 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
10.41هفت الماس-25800پول پیش
20.41.25هفت الماس-25800پول پیش
30.51هفت الماس2490024100پول پیش
40.51.25هفت الماس2490024100پول پیش
50.581هفت الماس-23700پول پیش
60.61هفت الماس24900-پول پیش
70.61.25هفت الماس 2490024100پول پیش
80.71هفت الماس24850-پول پیش
90.71.25هفت الماس2485023800پول پیش
100.81هفت الماس24850-پول پیش
110.81.25هفت الماس2485023900پول پیش
120.91هفت الماس24800-پول پیش
130.91.25هفت الماس2480023800 پول پیش
1411هفت الماس2480023800 پول پیش
1511.25هفت الماس2480023800پول پیش
161.251هفت الماس2480023800پول پیش
171.251.25هفت الماس2480023800پول پیش
181.51هفت الماس2480023800پول پیش
191.51.25هفت الماس2480023800پول پیش
2021هفت الماس2530024400پول پیش
2121.25هفت الماس2530024400پول پیش
222.51هفت الماس26100-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()