قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس مورخ 11 مرداد 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
10.41هفت الماس-25800پول پیش
20.41.25هفت الماس--پول پیش
30.51هفت الماس24900-پول پیش
40.51.25هفت الماس24900-پول پیش
50.581هفت الماس--پول پیش
60.61هفت الماس24900-پول پیش
70.61.25هفت الماس24900-پول پیش
80.71هفت الماس24800-پول پیش
90.71.25هفت الماس2480023800پول پیش
100.81هفت الماس24800-پول پیش
110.81.25هفت الماس2480023900پول پیش
120.91هفت الماس24700-پول پیش
130.91.25هفت الماس2470023800 پول پیش
1411هفت الماس24700- پول پیش
1511.25هفت الماس2470023800پول پیش
161.251هفت الماس24700-پول پیش
171.251.25هفت الماس2470023800پول پیش
181.51هفت الماس24700-پول پیش
191.51.25هفت الماس24700-پول پیش
2021هفت الماس--پول پیش
212.51هفت الماس26100-پول پیش
222.51.25هفت الماس26100-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()