قیمت پروفیل مورخ 26 مرداد 1395

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
1 10*20 پروفیل جهان 6 متری - 20300 - - - پول پیش
2 20*20 پروفیل جهان 6 متری - 20150 - - - پول پیش
3 10*25 پروفیل جهان 6 متری - 20000 - - - پول پیش
4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 20000 - - - پول پیش
5 10*30 پروفیل جهان 6 متری - 20150 - -  - پول پیش
6 20*30 پروفیل جهان 6 متری - 20000 - - - پول پیش
7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری - - - - - پول پیش
8 20*10 فولادتبریز 6 متری - 20600 - - - پول پیش
9 25*10 فولادتبریز 6 متری - 20400 - - - پول پیش
10 25*15 فولادتبریز 6 متری - 20100 - - - پول پیش
11 30*10 فولادتبریز 6 متری - 20100 - - - پول پیش
12 20*20 فولادتبریز 6 متری - 20050 - - - پول پیش
13 25*25 فولادتبریز 6 متری - 20100 - - - پول پیش
14 10*20 هیربد 6 متری - 21000 - - - پول پیش
15 20*20 هیربد 6 متری - 20400 - - - پول پیش
16 10*25 هیربد 6 متری - 20700 - - - پول پیش
17 25*25 هیربد 6 متری - 20200 - - - پول پیش
18 10*30 هیربد 6 متری - 20400 - - - پول پیش
19 20*30 هیربد 6 متری - 20200 - - - پول پیش
20 10*20 صدرا  6 متری - 20650 - - - پول پیش
21 20*20 صدرا  6 متری - 20400 - - - پول پیش
22 20*30 صدرا  6 متری - 20000 - - - پول پیش
23 10*30 صدرا  6 متری - 20100 - - - پول پیش
24 سایرسایزها صدرا 6 متری -        - - - -        پول پیش
25 20*20 تهران شرق  6 متری - 19600 - - - پول پیش
26 20*30 تهران شرق  6 متری - 19950 - - - پول پیش
27 10*20 تهران شرق  6 متری - 20700 - - - پول پیش
28 25*10 تهران شرق 6 متری - - - - - پول پیش
29 مکزیکی تهران شرق 6 متری - 20700 - - - پول پیش
30 سایر سایزها تهران شرق 6 متری -  - - - - پول پیش
31 20*30 پروفیل صابری 6 متری  - 19850  - -  - پول پیش
32 20*20 پروفیل صابری 6 متری  - 19800  -  -  - پول پیش
33 سایر سایزها پروفیل صابری 6 متری  20800  - 19500 19500  - پول پیش
34 20*20 پروفیل مشهد 6 متری  - 20200  -  -  - پول پیش
35 30*20 پروفیل مشهد 6 متری  - 20100  - -  - پول پیش
36 سایر سایزها پروفیل مشهد 6 متری - - -  -  - پول پیش
37  20*20 پروفیل گیلان 6 متری  - 19200 -  -  - پول پیش
38  25*25 پروفیل گیلان 6 متری  - 19200  -  -  - پول پیش
39  30*20 پروفیل گیلان 6 متری  - 19200  -  - - پول پیش
41 20*20 پروفیل یزد 6 متری  - 19800 -  -  - پول پیش
42 20*30 پروفیل یزد 6 متری  - 19480  -  -  - پول پیش
43 20*40 پروفیل یزد 6 متری  - 19420  -  -  - پول پیش
44 30*30 پروفیل یزد 6 متری - 19820  -  - - پول پیش
45 سایرسایزها پروفیل یزد 6 متری -  - 19750 19750  - پول پیش
46 20*20 پروفیل الوند 6 متری - 19900 - - - پول پیش
47 30*30 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
48 10*40 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
49 20*40 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
50 30*40 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
51 40*40 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
52 30*50 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
53 30*60 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
54 40*60 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش
55 40*80 پروفیل الوند 6 متری - 19600 - - - پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()