قیمت میلگرد مورخ 8 شهریور 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 1545015150پول پیش
210شاخهA2 1535015050پول پیش
312شاخهA3 1515014850پول پیش
414شاخهA3 1515014850پول پیش
516 شاخهA3 1515014850
پول پیش
618 شاخهA3 1515014850پول پیش
720-32شاخهA3 1515014850پول پیش

میلگرد آذرفولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015250پول پیش
210شاخهA21540015150پول پیش
312شاخهA31520014950پول پیش
414شاخهA31520014950پول پیش
516شاخهA31520014950پول پیش
618-25شاخهA31520014950پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31485014750پول پیش
418 شاخهA31485014750پول پیش
520شاخهA31485014750پول پیش
622شاخهA3-14750پول پیش
725شاخهA3-14750پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21560015350پول پیش
210شاخهA21550015150پول پیش
312شاخهA31530015050پول پیش
414شاخهA31530015050پول پیش
516 شاخهA31530015050پول پیش
618 شاخهA31530015050پول پیش
720شاخهA31530015050پول پیش
822شاخهA31530015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()