قیمت میلگرد مورخ 9 شهریور 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA215350
15350پول پیش
312شاخهA315050
15150پول پیش
414شاخهA315050
15150پول پیش
516 شاخهA315050
15150
پول پیش
618 شاخهA315050
15150پول پیش
720-32شاخهA315050
15150پول پیش

میلگرد آذرفولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21540015400پول پیش
312شاخهA31510015200پول پیش
414شاخهA31510015200پول پیش
516شاخهA31510015200پول پیش
618-25شاخهA31510015200پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31495014850پول پیش
418 شاخهA31495014850پول پیش
520شاخهA31495014850پول پیش
622شاخهA314950-پول پیش
725شاخهA3--پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21560015600پول پیش
210شاخهA21550015500پول پیش
312شاخهA31530015300پول پیش
414شاخهA31530015300پول پیش
516 شاخهA31530015300پول پیش
618 شاخهA31530015300پول پیش
720شاخهA31530015300پول پیش
822شاخهA31530015300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()