قیمت میلگرد مورخ 9 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015500پول پیش
210شاخهA215650
15300پول پیش
312شاخهA315400
15050پول پیش
414شاخهA315400
15050پول پیش
516شاخهA315400
15050پول پیش
618شاخهA315400
15050 پول پیش
720شاخهA315400
15050 پول پیش
822شاخهA315400
15050 پول پیش
925شاخهA315400
15050 پول پیش
1028شاخهA315400
15050 پول پیش
1132شاخهA315400
15050پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21575015550پول پیش
210شاخهA21565015450پول پیش
312شاخهA31545015250پول پیش
414شاخهA31545015250پول پیش
516شاخهA31545015250پول پیش
618-22شاخهA31545015250پول پیش
728شاخهA31545015250پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA31580015800پول پیش
212
شاخهA31535015120پول پیش
314
شاخهA31495014800پول پیش
416
شاخهA31495014800پول پیش
518
شاخهA31495014800پول پیش
620
شاخهA314950
14800پول پیش
722
شاخهA3-14800پول پیش
825
شاخهA3-14800
پول پیش
928
شاخهA31495015800پول پیش
1032
شاخهA3--پول پیش
11
14-25

شاخه انبار میانه
A3-14800پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()