قیمت میلگرد مورخ 11 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA21575015750پول پیش
312شاخهA31555015550پول پیش
414-18شاخهA31535015350پول پیش
520-25شاخهA31535015350پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA215500
15500پول پیش
312 شاخهA215300
15300پول پیش
4
14
شاخهA215200
15200
پول پیش
5
16شاخهA315200
15200پول پیش
6
18شاخهA315100
15100پول پیش
7
20
شاخهA315000
15000
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414 شاخهA3-15200پول پیش
516شاخهA3--پول پیش
618شاخهA3-
15200
پول پیش
720شاخهA3-15200پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21635016500پول پیش
212شاخهA3-15250
پول پیش
314شاخهA3-
15250
پول پیش
416-20شاخهA315250
15250
پول پیش
522-25شاخهA315250
15250
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()