قیمت میلگرد مورخ 13 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA215650
15650پول پیش
312شاخهA315400
15400پول پیش
414شاخهA315400
15400پول پیش
516شاخهA315400
15400پول پیش
618شاخهA315400
15400 پول پیش
720شاخهA315400
15400 پول پیش
822شاخهA315400
15400 پول پیش
925شاخهA315400
15400 پول پیش
1028شاخهA315400
15400 پول پیش
1132شاخهA315400
15400پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015750پول پیش
210شاخهA21540015650پول پیش
312شاخهA31520015450پول پیش
414شاخهA31520015450پول پیش
516شاخهA31520015450پول پیش
618-22شاخهA31520015450پول پیش
728شاخهA31520015450پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA31580015800پول پیش
212
شاخهA31510015100پول پیش
314
شاخهA3--پول پیش
416
شاخهA31495014950پول پیش
518
شاخهA31495014950پول پیش
620
شاخهA314950
14950پول پیش
722
شاخهA31495014950پول پیش
825
شاخهA3--
پول پیش
928
شاخهA3--پول پیش
1032
شاخهA3--پول پیش
11
14-25

شاخه انبار میانه
A3--پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA214850-پول پیش
212شاخهA314850-پول پیش
314شاخهA314800-پول پیش
416شاخهA314800-پول پیش
518شاخهA314800-پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()