قیمت میلگرد مورخ 18 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215550
15550پول پیش
210شاخهA21545015450پول پیش
312شاخهA31525015250پول پیش
414-18شاخهA31515015150پول پیش
520-25شاخهA31515015150پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21540015500پول پیش
210شاخهA21515015250پول پیش
312 شاخهA21500015100پول پیش
4
14
شاخهA21500015000
پول پیش
5
16شاخهA31490014900پول پیش
6
18شاخهA31490014900پول پیش
7
20
شاخهA31490014900
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31590015950پول پیش
312شاخهA31520015250
پول پیش
414 شاخهA31490014950
پول پیش
516شاخهA3--
پول پیش
618شاخهA314900
14950
پول پیش
720شاخهA31490014950
پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31615016150پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31505015050پول پیش
416-20شاخهA31505015050پول پیش
522-25شاخهA31505015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()