قیمت میلگرد مورخ 23 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215650
-پول پیش
210شاخهA215550
-پول پیش
312شاخهA315350
-پول پیش
414-18شاخهA315250
-پول پیش
520-25شاخهA315250
-پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21540015400پول پیش
210شاخهA21510015200پول پیش
312 شاخهA21495015000پول پیش
4
14
شاخهA21490014950
پول پیش
5
16شاخهA31490014950پول پیش
6
18شاخهA31480014900پول پیش
7
20
شاخهA31480014900
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--
پول پیش
414 شاخهA3--
پول پیش
516شاخهA3--
پول پیش
618شاخهA3-
-
پول پیش
720شاخهA3--
پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016150پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31500015050پول پیش
416-20شاخهA31500015050پول پیش
522-25شاخهA31500015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()