قیمت میلگرد مورخ 25 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA215650
15650پول پیش
312شاخهA315400
15400پول پیش
414شاخهA315400
15400پول پیش
516شاخهA315400
15400پول پیش
618شاخهA315400
15400 پول پیش
720شاخهA315400
15400 پول پیش
822شاخهA315400
15400 پول پیش
925شاخهA315400
15400 پول پیش
1028شاخهA315400
15400 پول پیش
1132شاخهA315400
15400پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015600پول پیش
210شاخهA21535015500پول پیش
312شاخهA31510015250پول پیش
414شاخهA31510015250پول پیش
516شاخهA31510015250پول پیش
618-22شاخهA31510015250پول پیش
728شاخهA31510015250پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (انبار میانه)

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA3--پول پیش
212
شاخهA315100-پول پیش
314
شاخهA314850-
پول پیش
416
شاخهA3--
پول پیش
518
شاخهA314850-پول پیش
620
شاخهA3--
پول پیش
722
شاخهA3--پول پیش
825
شاخهA3--
پول پیش
928
شاخهA3--پول پیش
1032
شاخهA3--پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3-
-پول پیش
416شاخهA3-
-پول پیش
518شاخهA3-
-پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()