قیمت میلگرد مورخ 28شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
8
شاخه
A2
16900
-
پول پیش
12
شاخه
A3
15600
15600پول پیش
14شاخهA31490014900پول پیش
16شاخهA31490014900
پول پیش
18شاخهA314900
14900
پول پیش
20
شاخهA31490014900پول پیش
22
شاخهA31490014900پول پیش
25شاخهA31490014900پول پیش
25شاخهA41600016000پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016250پول پیش
212شاخهA315600
15600پول پیش
314شاخهA31525015250پول پیش
416-18شاخهA315250
15250پول پیش
520-25شاخهA315250
15250پول پیش
628شاخهA315250
15250پول پیش
732شاخهA315550
15550پول پیش
8
20
شاخهA415850
15850پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21495014900پول پیش
216شاخهA31495014900
پول پیش
318شاخهA31495014900پول پیش
420
شاخهA31495014900پول پیش
522
 شاخه A31495014900پول پیش
625-32 شاخه A31495014900پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21500015000پول پیش
212شاخهA215000
15000پول پیش
316-18شاخهA31490014900پول پیش
422شاخهA31490014900
پول پیش
528شاخهA314900
14900پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()