قیمت بروز تیرآهن 94/10/05

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 12 90 IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
2 12 105 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
3 12 - IPE ذوب آهن شاخه 2340000 17500 پول پیش
4 14 155  IPE ذوب آهن کیلو - 16970 پول پیش
5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2650000   پول پیش
6 14 130 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
7 14 136.5 IPE تبریز شاخه - 15000 پول پیش
8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - 2055000 پول پیش
9 14 132 IPE کرمانشاه سبک شاخه - 14550 پول پیش
10 14 - IPE کرمانشاه (9متری) شاخه - 13900  پول پیش
11 16 192 IPE ذوب آهن کیلو - 16970 پول پیش
12 16 192 IPE ذوب آهن شاخه 3250000 - پول پیش
13 16 185 IPE اهواز شاخه - - پول پیش
14 16 175 IPE تبریز شاخه - 15500 پول پیش
15 16 - IPE آرین فولاد شاخه - 2602000 پول پیش
16 18 226 IPE ذوب آهن کیلو

-

14900 پول پیش
17 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3390000

- پول پیش
18 18 - IPE آرین فولاد شاخه 3262000 - پول پیش
19 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - 22120 پول پیش
20 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5980000 - پول پیش
21 20 - IPE آریان فولاد شاخه - 4742000 پول پیش
22 20 - IPE کره شاخه 5050000 - پول پیش
23 20 260 IPE ترک سنگین شاخه  -  - پول پیش
24 20 240 IPE روس شاخه -  - پول پیش
25 22 320 IPE ذوب آهن کیلو - 22120 پول پیش
26 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 6980000 - پول پیش
27 22   IPE آریان فولاد شاخه  -  5742000 پول پیش
28 22 320 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
29 22 305 IPE کره شاخه 6250000 - پول پیش
30 24 369 IPE ذوب آهن کیلو - 22120 پول پیش
31 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8180000 - پول پیش
32 24 - IPE کره شاخه 8000000 - پول پیش
33 24 360 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
34 24 335 IPE چین-بندر شاخه - - پول پیش
35 27 434 IPE ذوب آهن کیلو - 23150 پول پیش
36 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9900000 - پول پیش
37 27 - IPE ترک سبک شاخه - - پول پیش
38 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
39 27 425 IPE کره شاخه 9650000 - پول پیش
40 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 12120000 23650 پول پیش
41 30 450 IPE روس شاخه - - پول پیش
42 30 400 IPE روس شاخه - - پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()