قیمت میلگرد مورخ 25 فروردین 1395

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2- -پول پیش
210شاخهA2- 14600پول پیش
312شاخهA2- 14400پول پیش
414شاخهA2- 14400پول پیش
516شاخهA2- 14400پول پیش
620-18شاخهA2- 14400پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2- 14850پول پیش
210شاخهA2- 14550پول پیش
312 شاخهA2- 14100پول پیش
414شاخهA2- 13800پول پیش
518-16شاخهA3- 13800پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2- -پول پیش
212شاخهA3- 14150پول پیش
314 شاخهA3- 13550پول پیش
416شاخهA3- 13550پول پیش
518شاخهA3- -پول پیش
620شاخهA3- 13550پول پیش
728شاخهA3- -پول پیش
832شاخهA3- 13550پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2- -پول پیش
210شاخهA2- -پول پیش
312شاخهA3وA2- 14250پول پیش
414شاخهA3وA2- 14150پول پیش
516شاخهA3- 14150پول پیش
618 شاخهA3- 14150پول پیش
720 شاخه A3- 14150پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2 15900 15300پول پیش
212شاخهA2 15900 15300پول پیش
314شاخهA3 15600 15200پول پیش
416-20شاخهA3 15600 15200پول پیش
528-22شاخهA3 15600 15200پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()